Konstytucja Biznesu - wchodzi w życie w dniu 30 kwietnia 2018 roku

 
 

W dniu 23.03.2018 r. Prezydent RP podpisał Konstytucję Biznesu.

Konstytucję uważa się za najbardziej kompleksową reformę prawa gospodarczego od prawie trzydziestu lat.

Być może cześć z opisanych poniżej zmian wpłynie korzystnie na Państwa dalszą działalność, chociaż nie pierwszy raz zdarza się, że intencje ustawodawcy są ambitne, a rzeczywistość trochę rozczarowuje.

 

Istotne jest to, że nowe przepisy mają za zadanie zbudowanie partnerskich relacji między przedsiębiorcami a urzędnikami, ułatwienie zakładania oraz prowadzenia firm w Polsce.

 

 

Konstytucja Biznesu jest to pakiet pięciu ustaw, są to:

 • Ustawa Prawo przedsiębiorców,

 • Ustawa o Rzeczniku małych i średnich przedsiębiorców,

 • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,

 • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • (Ustawa) Przepisy wprowadzające ustawę prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

 

 

Prawo przedsiębiorców

 

Najważniejsze zapisy to:

 

 • ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców i organów jako wytycznych, które stawiają granice ich ingerencji w wolność działalności gospodarczej,

 • zmiana relacji przedsiębiorca - administracja na bardziej przyjazną i partnerską, poprzez wprowadzenie zasad: domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasady przyjaznej interpretacji przepisów oraz zasady wolności gospodarczej „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”,

 • wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowanej (będzie to działalność prowadzona w niewielkim rozmiarze, od której nie powstanie obowiązek rejestracji),

 • ulga na start” - nowo zarejestrowani przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczenia składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności,

 • uproszczenie języka tzw. objaśnień prawnych dotyczących praktycznego stosowania przepisów w zakresie działalności gospodarczej.

 

 

Nowa instytucja - Rzecznik MŚP

 

Zadaniami Rzecznika będzie stanie na straży i ochrona praw przedsiębiorców - szczególnie sektora małej i średniej przedsiębiorczości.

 

Kompetencje Rzecznika będą polegać na reprezentacji interesów przedsiębiorców zarówno w trakcie opiniowania projektów aktów prawnych jak i podejmowaniu inicjatywy ustawodawczej.

 

Interesującą funkcją Rzecznika będzie wspieranie mediacji pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji czy występowanie do Sądu Najwyższego i NSA z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności wykładni przepisów.

 

 

CEIDG i punkt informacji dla przedsiębiorcy

 

Nowe uregulowania dotyczą:

 

 • udostępnienia w CEIDG rejestru pełnomocnictw i prokury,

 • wprowadzenie zasady automatycznego wznowienia wykonywania działalności po upływie okresu zawieszenia,

 • wprowadzenie możliwości zawieszenia działalności na czas nieoznaczony.

 

Punkt informacji dla przedsiębiorcy jest kontynuacją i rozwinięciem obecnego www.biznes.gov.pl , intencją powołania tej instytucji jest szeroka informacja jak załatwiać poszczególne sprawy urzędowe. Będzie można również poprzez ten punkt uiszczać opłaty urzędowe lub uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami czy składkami na ubezpieczenia.

 

 

Przepisy wprowadzające Konstytucję Biznesu

 

Przepisy te wprowadzają grupę praktycznych ułatwień zarówno dla przedsiębiorców jak i wszystkich obywateli np. firmy jednoosobowe będą mogły udzielać prokury (tj. pełnomocnictwa ogólnego do prowadzenia firmy), czy wprowadzenie zasady posługiwania się przez przedsiębiorcę w kontaktach z urzędami wyłącznie numerem NIP.

 

 

Prawo dla inwestorów zagranicznych

 

Pakiet Konstytucji Biznesu zawiera jedną nową ustawę poświęconą zasadą udziału przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce. Intencją ustawodawcy było tu stworzenie jednego przejrzystego, spójnego aktu prawnego dla osób zagranicznych prowadzących działalność w Polsce.

 

Powyższy pakiet ustaw został ogłoszony w Dzienniku Ustaw w dniu 30.03.2018 r. pod poz. 646 - 650, a wchodzi w życie po upływie 30 dni od publikacji - co oznacza, że wszystkie ustawy wchodzą w życie w dniu 30.04.2018 r.

 

Myślę, że ocena tych rewolucyjnych zmian będzie następowała w trakcie kolejnych miesięcy i lat, a Państwo sami ocenicie wagę wprowadzonych zmian.

 

 

Grażyna Micińska

Doradca Podatkowy

z Kancelarii Podatkowej „Fiskus” s.c.

 

Certyfikaty

 
 

509-634-733

509-634-734

Kancelaria podatkowa Fiskus.Tychy. sp. z o.o. (wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach)
43-100 Tychy
ul. Barona 30/314

 

Polityka prywatności

 

Social media