Obowiązkowy split payment - zasady stosowania od 1 września 2019 r.

 
 

Od 1 września 2019 r. zaczną obowiązywać przepisy dotyczące obowiązkowej podzielonej płatności w transakcjach pomiędzy kontrahentami, którzy są podatnikami VAT.

Obowiązkowy split payment dotyczył będzie wyłącznie transakcji pomiędzy podatnikami będącymi podmiotami gospodarczymi, które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce i których wartość przekracza 15 tys. zł, a dotyczą obrotu wybranymi towarami oraz usługami, które wymienione zostały w nowym załączniku nr 15 do ustawy VAT.

Ten mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany w odniesieniu do 150 grup towarowych i usług określonych zgodnie z Polską Klasyfikacją PKWiU z 2008 roku.

Załącznik nr 15 wymienia między innymi następujące istotne grupy towarów i usług:

 • wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe,
 • odpady, złom, surowce wtórne,
 • elektronika - między innymi smartfony, telefony, tablety, notebook, laptopy, procesory, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde,
 • paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe,
 • prawa do emisji gazów cieplarnianych,
 • roboty budowlane,
 • węgiel,
 • handel częściami do samochodów i motocykli.

Projekt ustawy zakłada jednoczesną likwidację mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych - co oznacza także likwidację deklaracji VAT-27.

Jednocześnie ustawa przewiduje bardzo dotkliwe sankcje w przypadku, gdy:

 • wystawca faktury nie umieścił w treści faktury informacji o podleganiu transakcji pod reżim podzielonej płatności, wystawca takiej faktury może otrzymać karę w wysokości równej 100% wartości podatku VAT wynikającego z takiej faktury,
 • brak jest zapłaty w reżimie podzielonej płatności, nabywca może otrzymać karę wysokości równej 100% wartości podatku VAT wynikającego z takiej faktury,
 • brak jest zapłaty w reżimie podzielonej płatności, nabywca dodatkowo nie będzie uprawniony do uwzględnienia jako kosztu uzyskania przychodu kwoty danego wydatku,
 • osoba odpowiedzialna za wystąpienie takiej sytuacji podlegać będzie pod sankcje wynikające z kodeksu karnego-skarbowego do 120 stawek dziennych.

Zalecane działania.

Aby uniknąć ryzyka nałożenia wysokich sankcji oraz odpowiedzialności osobistej każdy podatnik, który nabywa lub sprzedaje towary objęte mechanizmem split payment powinien do 1 września przygotować się na weście w życie omawianych przepisów.

Do czynności przygotowawczych należy zaliczyć:

 • identyfikację towarów i usług dla których płatność powinna być dokonywana w ramach split payment,
 • identyfikację towarów i usług, dl których wystawiana faktura VAT powinna zawierać informację „Mechanizm podzielonej płatności”,
 • opracowanie zasad obliczania wysokości transakcji z danym kontrahentem w celu prawidłowego zastosowania mechanizmu split payment,
 • zmiany w sposobie realizowania płatności w taki sposób aby uwzględniały stosowanie rachunku VAT.

Ważnym problemem jest również analiza finansowa wpływu tego mechanizmu na płynność przedsiębiorców.

Obowiązkowy split payment może obniżyć swobodny dostęp do środków finansowych i powodować kumulowanie się tego podatku na rachunku VAT.

Od 1 września 2019 r. możliwe będzie płacenie z tego rachunku nie tylko podatku VAT, ale innych należności, tj. podatku dochodowego, akcyzy, cła oraz składek ZUS.

Zbiorcze przelewy.

Proponuje się wprowadzenie możliwości zapłaty zbiorczej za kilka faktur, w przypadku gdy podatnik otrzymałby od jednego dostawcy lub usługodawcy w okresie nie krótszym niż 1 dzień i nie dłuższym niż 1 miesiąc więcej niż jedną fakturę.

Informuję dodatkowo, że na dzień sporządzenia powyższej informacji załącznik nr. 15 do ustawy VAT jest w trakcje legislacji, ale ogólne grupy towarów pozostaną bez zmian.

Opracowała
Grażyna Micińska

 

Certyfikaty

 
 

509-634-733

509-634-734

Kancelaria podatkowa Fiskus.Tychy. sp. z o.o. (wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach)
43-100 Tychy
ul. Barona 30/314

 

Polityka prywatności

 

Social media