Tarcza 4.0

 
 

24 czerwca 2020 r. weszły w życie rozwiązania Tarczy 4.0.

Jedną z najważniejszych zmian dla mikroprzedsiębiorców, jakie znalazły się w nowej wersji tarczy antykryzysowej, jest zmiana zasad przyznawania postojowego.

Do tej pory na postojowe nie mogły liczyć osoby samozatrudnione, które dodatkowo były na etacie czy zleceniu. Teraz to się zmieni i tacy przedsiębiorcy będą mogli trzykrotnie złożyć wniosek o wypłatę świadczenia.

Pomoc ma trafić także do pracodawców, którzy będą mogli wystąpić o 2,5 tys. złotych dotacji na jednego pracownika ze środków FGŚP, bez konieczności obejmowania go przestojem, czy obniżania pensji.

Przedsiębiorcy będą też mogli skorzystać z ulg podatkowych, np. złagodzenia warunków ulgi na złe długi w PIT/CIT. Z takiej ulgi będzie mogło skorzystać każde przedsiębiorstwo, które straciło w czasie pandemii i zalega z płatnościami.

źródło: https://www.money.pl/gospodarka/tarcza-40-beda-nowe-zmiany-6514204919142017a.html

 

Dalsze zmiany to:

1. mikroprzedsiębiorcy:

Pełna nazwa nowego aktu prawnego to ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wprowadza ona szereg istotnych zmian dla przedsiębiorców. Jedną z najważniejszych jest zawarcie zapisu, że umorzenie pożyczki 5 000 zł nastąpi z urzędu. Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z tej formy pomocy, nie będą musieli składać żadnych wniosków o jej umorzenie. Urzędy pracy będą samodzielnie weryfikować, czy przedsiębiorca nadal prowadzi działalność gospodarczą, do czego był zobowiązany. Dobrą wiadomością jest to, że przepisy mają moc wstecznie obowiązującą, więc osoby, które otrzymały 5 tysięcy złotych dla mikroprzedsiębiorców przed wejściem w życie tej ustawy również skorzystają z jej zapisów.

 

2. dopłaty do kredytów:

Stosownie do zapisów ustawy firmy, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej koronawirusem będą mogły otrzymać oprocentowania do kredytów otrzymanych na ratowanie przedsiębiorstwa. Małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają dopłatę w wysokości 2 punktów procentowych, a duże w wysokości 1 punktu procentowego. Umowy kredytowe będzie można zawierać do 31 grudnia 2020 r. Na fundusz, który ma to sfinansować rząd zamierza przeznaczyć ponad 500 milionów złotych, co ma pozwolić dopłacić do kredytów na łączną kwotę około 30 miliardów złotych. Dopłaty do kredytów będą obejmować część odsetek należnych bankom. Tutaj pojawiły się głosy, że rząd tak naprawdę chce pomóc bankom, a nie przedsiębiorcom. Z dopłat będą mogły skorzystać banki, które zawarły odpowiednią umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

 

3. wakacje kredytowe:

Ustawa wprowadza również wakacje kredytowe. Ucieszą się z nich najbardziej posiadacze kredytów hipotecznych. Zmianami zostaną objęte umowy kredytowe zawarte przed dniem 13 marca 2020 r. oraz takie, których spłata przypada później niż na 6 miesięcy po 13 marca 2020 r. Na wniosek kredytobiorcy bank zawiesza spłatę zarówno części odsetkowej, jak i części kapitałowej raty. Zawieszenie może trwać maksymalnie trzy miesiące od daty dostarczenia wniosku do banku. Przez ten okres kredytodawca nie może pobierać żadnych innych opłat związanych z kredytem i zawieszeniem spłaty, za wyjątkiem ubezpieczenia kredytu. W ciągu 14 dni od otrzymania wniosku kredytobiorcy, bank musi powiadomić go o tym, że wniosek dotarł. Musi go również poinformować o wysokości opłat z tytułu ubezpieczenia. Okres kredytowania przesunie się o okres zawieszenia płatności. Co ważne – jeżeli kredytobiorca ma więcej niż jeden kredyt, to musi wybrać jeden, w którym skorzysta z wakacji kredytowych.

 

4. zasiłek opiekuńczy:

Nowa ustawa wprowadziła zapisy, które umożliwiły wydłużenie okresu pobierania przez rodziców zasiłku opiekuńczego do dnia 28 czerwca 2020 roku. Było to o tyle istotne, że w okresie od 25 maja do 28 czerwca zasiłek opiekuńczy dla rodziców nie miał podstawy prawnej. Pomimo tego Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęcał rodziców do składania wniosków o wypłatę tego świadczenia. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Przysługuje rodzicom opiekującym się dziećmi do 8 roku życia. Jest to bardzo ważna pomoc dla rodziców, którzy z powodu zamknięcia przedszkoli żłobków nie mogli wrócić do pracy.

 

5. zmiany w sądownictwie:

Ustawa wprowadza możliwość skorzystania z rozpraw online w sprawach karnych. Wcześniejsze przepisy pozwalały na takie rozwiązanie w sprawach cywilnych. Będzie można je stosować w sprawach o tymczasowe aresztowanie. W przypadku, gdy nie ma konieczności doprowadzenia podejrzanego lub oskarżonego do sądu, wtedy wystarczy zapewnienie jego obecności za pomocą urządzeń technicznych pozwalających przesyłać dźwięk i obraz na odległość. Karne rozprawy online budzą jednak wiele kontrowersji, ze względu na to, że mogą naruszać prawo do obrony.

Kolejną zmiana jest zezwolenie sędziom w stanie spoczynku na pełnienie roli wizytatorów Ministerstwa Sprawiedliwości oraz koordynatorów mediacji. Pełnienie tych funkcji będzie powierzał Minister Sprawiedliwości.

 

6. zmiany dla pracodawców i pracowników:

Niestety tarcza antykryzysowa 4.0 zawiera również wiele niekorzystnych rozwiązań dla pracowników. Pozwala na obcięcie pensji pracownika o połowę przez rok. Wprowadza liczne zmiany w pracy zdalnej. Dodatkowo pracodawca będzie mógł udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego bez jego zgody. Będzie mógł pominąć plan urlopowy obowiązujący w danym zakładzie pracy. Dotyczy to niewykorzystanego urlopu z lat ubiegłych, w wymiarze do 30 dni łącznie. Nowe przepisy umożliwiają wypowiedzenie umów o zakazie konkurencji, zarówno ze strony pracodawców, jak i pracowników. Pracodawca może wystąpić o dofinansowanie pensji pracowników.

 

7. wrogie przejęcie:

Zapisy ustawy mają chronić polskie firmy przed przejęciem ich przez firmy, które będą wykorzystywać ich trudną sytuację, wywołaną przez epidemię. O tym, czy dane przejęcie jest wrogie każdorazowo będzie decydował prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Szczególnie chronione mają być spółki, które mają strategiczne znaczenie. Dodatkową ochroną będą objęte przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem infrastruktury informatycznej, obrotem paliwami, wytwarzające ciepło, oraz zajmujące się przetwórstwem warzyw, mięsa i owoców. Ochroną będzie objęty przedsiębiorca, u którego w ciągu jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych przychód ze sprzedaży towarów i usług w Polsce przekroczył 10 milionów euro. Inwestorzy, którzy chcą nabyć daną firmę, będą musieli o tym powiadomić UOKIK. Jeżeli tego nie zrobią grozi im kara do 50 milionów złotych lub pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 5 lat.

 

Źródło: https://bezprawnik.pl/tarcza-antykryzysowa-4-0/

 

Certyfikaty

 
 

509-634-733

509-634-734

Kancelaria podatkowa Fiskus.Tychy. sp. z o.o. (wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach)
43-100 Tychy
ul. Barona 30/314

 

Polityka prywatności

 

Social media