Zmiany w podatku PIT i CIT oraz PCC w telegraficznym skrócie - obowiązujące od 01.01.2019 r.

 
 

Zmiany PIT

 1. Od 01.01.2019 r. nastąpiła modyfikacja przepisów dotyczących warunków opodatkowania w przypadku sprzedaży nieruchomości otrzymanej w drodze spadku. Przypominam, że do 31.12.2018 r. przepisy pdof zwalniały z opodatkowania sprzedaż takiej nieruchomości, która była we własności spadkobiorców co najmiej 5 lat od dnia otwarcia spadku bądź śmierci spadkodawcy. Obecnie do 5-letniego okresu posiadania nieruchomości będzie zaliczany czas liczony od nabycia bądź wybudowania nieruchomości przez spadkodawcę.
  Wydłużeniu ulegnie również czas, w którym można skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Dotychczasowe przepisy zwalniały przychód ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej (zbytej przed okresem 5-letnim) pod warunkiem wydatkowania tych środków na własne cele mieszkaniowe w ciągu 2 lat od sprzedaży. Od nowego roku termin ulega wydłużeniu do 3 lat.
 2. Likwidacja obowiązków podatnika, które do tej pory musiał dokonywać podatnik odrębnym pismem, dotyczy to między innymi:
  • informacyjnych m.in. o okresie zawieszenia wykonywania działalności,
  • o prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów,
  • odrębnego powiadomienia o wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu (nowość) w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług,
  • dokumentacyjnych m.in. prowadzenia imiennych kart przychodów pracowników, ewidencji wyposażenia.
 3. Wydłużenia terminu na dokonanie wyboru sposobu i formy opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód.
 4. Podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu małego podatnika z 1,2 mln euro do 2 mln euro.
 5. Wprowadzenie możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł (jednocześnie przedsiębiorcom dano prawo wyboru czasookresu rozliczenia strat z lat ubiegłych).
 6. Wprowadzenie zwolnienia z podatku dochodowego kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku.
 7. Bardzo ważna zmiana
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka lub małoletnich dzieci, a także małżonków i małoletnich dzieci wspólników - z tytułów określonych art. 12 ust. 1 (umowa o pracę), art. 13 pkt. 2 (przychody z działalności wykonywanej osobiście), art. 13 pkt. 8 (umowy zlecenia lub umowy o dzieło), art. 13 pkt. 9 (umowy o zarządzanie, kontrakt menadżerski). Zatrudnienie osób najbliższych może również dotyczyć odbywania praktyk studenckich o których mowa w ustawie z dnia 17.07.2009 o praktykach absolwenckich.
 8. Opodatkowanie handlu kryptowalutami. Do chwili obecnej nie było przepisów regulujących opodatkowanie tego typu dochodów. Od 01.01.2019 r. przychody z handlu kryptowalutami będą traktowane jako przychody z kapitałów pieniężnych nawet wówczas, gdy zysk będzie osiągany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 9. Odnośnie samochodów osobowych informacje, które podawałam we wcześniejszym mailu - pozostały w stanie niezmienionym.
 10. Zmiany istotne z punktu widzenia pracodawców. Wprowadzono krótszy termin przesyłania do Urzędu Skarbowego informacji PIT-11 oraz PIT-8C. Płatnik ma na to czas o miesiąc krótszy tj. do 31 stycznia następującego roku podatkowego.
 11. Od 01.01.2019 r. wprowadzono nowy podatek tzw. "daninę solidarnościową". Stawka daniny wynosi 4% i będzie dotyczyć nadwyżki ponad 1 mln zł sumy dochodów. Zobowiązani podatnicy będą musieli składać deklaracje o wysokości tej daniny do 30 kwietnia następnego roku podatkowego i w tym czasie powinni zapłacić ową daninę. Środki te mają trafić na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego zadaniem będzie wsparcie osób niepełnosprawnych.
 12. Ostatnia istotna zmiana to obniżenie progu korzyści majątkowej poniżej 100 tys. zł, gdzie można zastosować klauzulę o unikaniu uchylania się od opodatkowania, co oznacza, że od 2019 r. organy podatkowe będą mogły badać czynności operacji gospodarczych podatników pod kątem ich celów i zasadności niezależnie od ich wartości.

Zmiany CIT:

 1. Obniżenie stawki CIT z 15% na stawkę 9%. Obniżona stawka będzie miała zastosowanie do dochodów osiągniętych od 01.01.2019 r., przewidziana jest dla podatników CIT posiadających status małego podatnika. Przychód za rok poprzedni nie może przekroczyć jednak 1,2 mln euro netto (wartość ta przeliczna jest według średniego kursu euro ogłoszonego przed NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł). Analizując rok poprzedni bierzemy pod uwagę kwotę brutto (czyli z VAT). Natomiast w bieżącym bierzemy po uwagę kwotę netto (czyli bez VAT). Dla nowych podmiotów, w celi zastosowania stawki 9% w pierwszym roku działalności, wystarczy uzyskanie bieżącego przychodu nie przekraczającego równowartość 1,2 mln euro netto. Nowa stawka stosowana jest wyłącznie do przychodów ze źródeł innych niż zyski kapitałowe. Zyski kapitałowe czy dywidendy będą nadal opodatkowane stawką 19%. Poza tym, stawka 9% nie może być stosowana w przypadku spółek dzielonych, a także podatników wnoszących wkład w postaci przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części, albo składników jego majątku, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 10 tys. euro, a także w sytuacji, gdy przedmiotem wkładu są składniki majątku pozyskane przez podatnika CIT w związku z likwidacją podmiotów, w których podatnik posiadał udziały, akcje.
 2. Wprowadzenie możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej dofz wysokości 5 mln zł (jednocześnie przedsiębiorcom dano prawo wyboru czasookresu rozliczenia strat z lat ubiegłych).
 3. Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartość pracy małżonka lub małoletnich dzieci, a także małżonków i małoletnich dzieci wspólników - z tytułów określonych art. 12 ust. 1 (umowa o pracę), art. 13 pkt. 2 (przychody z działalności wykonywanej osobiście), art. 13 pkt. 8 (umowy zlecenia lub umowy o działo), art. 13 pkt. 9 (umowy o zarządzanie, kontrakt menadżerski). Zatrudnienie osób najbliższych może również dotyczyć odbywania praktyk studenckich o których mowa w ustawie z dnia 17.07.2009 o praktykach absolwenckich.
 4. Uchylenie obowiązku publikowania przez podatkowe grupy kapitałowe w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o zarejestrowaniu i wykreśleniu takiej grupy.
 5. Ustalenie zasad zaliczania w koszty podatkowe wydatków związanych z używaniem w firmie samochodów osobowych (analogicznie do zmian w ustawie o PIT).

Zmiany w PCC:

Od dnia 01.01.2019 r. zmniejszono do 0,5 % (było 2%) stawkę podatku od umów pożyczek zawieranych między osobami innymi niż zaliczane do pierwszej grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn - zrównano je tym samym z pożyczkami udzielanymi spółką osobowym przez wspólników tych spółek. Ponadto zwolniono od podatku PCC drobne pożyczki, których kwota nie przekracza 1 tys. zł.

Minimalne wynagrodzenie w roku 2019
Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.01.2019 r. zmianie uległo minimalne wynagrodzenie brutto z umowy o pracę, które wynosi obecnie kwotę 2.250,00 zł brutto, jednocześnie podwyższeniu uległa również stawka godzinowa na umowy zlecenie, która wynosi obecnie 14,70 zł brutto za godzinę.

Proszę pamiętać o tych wartościach przy podpisywaniu umów o pracę i umów zlecenia.

 

Certyfikaty

 
 

509-634-733

509-634-734

Kancelaria podatkowa Fiskus.Tychy. sp. z o.o. (wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach)
43-100 Tychy
ul. Barona 30/314

 

Polityka prywatności

 

Social media