Bardzo ważna zmiana dla podatników VAT od 1 listopada 2019

 
 

Uprzejmie przypominam, że od dnia 1 listopada 2019 r. wchodzi obowiązek tzw. podzielonej płatności w odniesieniu do sprzedaży towarów i usług zamieszczonych na liście objętej załącznikiem nr 15 do ustawy VAT.

Proszę zwrócić szczególną uwagę na listę towarów z załącznika nr 15 tym bardziej, że od 1 listopada znika tryb wystawiania faktur w tzw. odwrotnym obciążeniu. Oznacza to, że między innymi usługi budowlane będą podlegały fakturowaniu na nowych zasadach, a dotyczyć to będzie nie tylko usług realizowanych przez podwykonawców, a tych wszystkich podatników, którzy realizują te usługi na każdym etapie procesu budowlanego.
Wyznacznikiem do oznaczenia faktury wyrazami "Mechanizm podzielonej płatności" (MPP) jest (oprócz towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT) wartość transakcji, tj. powyżej 15 tys. zł brutto.
Dla przypomnienia split payment, czyli podzielona płatność (MPP) - polega na realizacji płatności za zobowiązania z faktury na dwa rachunki bankowe kontrahenta:

wartość netto na rachunek bankowy dostawcy
podatek VAT na specjalny rachunek VAT
Technicznie wyboru dokonuje się z chwilą przelewu należności za fakturę pomiędzy dwoma opcjami "przelew zwykły" lub "przelew zwykły z VAT (split payment)".
Split payment ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników będących podmiotami gospodarczymi B2B, nie ma zastosowania przy płatnościach do osób prywatnych.
Dokonywanie płatności za pomocą mechanizmu split payment będzie traktowane jako dochowanie należytej staranności ze zniesieniem odpowiedzialności solidarnej zgodnie z art. 108c ust. 1 ustawy o VAT. Podobnie nie będą tu miały zastosowania regulacje ze stosowaniem sankcji określonych w art. 112b czy 112c ustawy o VAT.

Wystawcy faktury, na której widnieją towary i usługi z załącznika nr 15 ustawy o VAT, są obowiązani oznaczyć fakturę opisem "Mechanizm podzielonej płatności" (MPP).

Split payment zarówno dobrowolny i obowiązkowy będzie miał zastosowanie również dla płatności zaliczkowych. Zgodnie ze stanowiskiem MF w przypadku zapłaty zaliczki w podzielonej płatności podatnik powinien być w stanie udowodnić, że płacona przez niego zaliczka dotyczy konkretnej faktury, którą otrzyma po zapłacie faktury.

Reasumując

Ustawa o VAT od 1 listopada 2019 nakłada na odbiorcę towarów następujące obowiązki:

weryfikacja kwoty należności ogółem z faktury - sprawdzenie czy spełniony jest limit kwotowy 15 tys. zł brutto
weryfikacja przedmiotu transakcji - czy towar lub usług są na załączniku nr 15 ustawy o VAT
zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności MPP - w przypadku spełnienia kryteriów wymienionych w punkcie 1 i 2 jednocześnie.

Sankcje za brak stosowania obligatoryjnego split payment.

Dla nabywców sankcja w wysokości 30% kwoty podatku VAT od nabytych towarów lub usług oraz odpowiedzialność karno-skarbowa zgodnie z przepisem art. 57c par. 1 KKS - kara grzywny do 720 stawek dziennych.

Opracowała:
Grażyna Micińska

 

Certyfikaty

 
 

509-634-733

509-634-734

Kancelaria podatkowa Fiskus.Tychy. sp. z o.o. (wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach)
43-100 Tychy
ul. Barona 30/314

 

Polityka prywatności

 

Social media