Aktualności podatkowe

A – jak Amortyzacja

Amortyzacja – zgodnie z definicją zawartą w Wikipedii oznacza „zmniejszenie się wartości dobra kapitałowego w danym czasie w wyniku jego użytkowania lub starzenia się”. Amortyzacja księgowa służy przypisaniu ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do całego okresu ekonomicznej użyteczności tych aktywów. Suma odpisów amortyzacyjnych stanowi umorzenie.

Amortyzacja jest kosztem niepieniężnym co oznacza, że nie pociąga za sobą wydatków na bieżąco. Jest przez to źródłem finasowania inwestycji odtworzeniowych. Z pomocą amortyzacji nakłady na zakup czy wytworzenie środka trwałego są stopniowo zaliczane w koszty poszczególnych okresów, co pozwala (przynajmniej teoretycznie) zgromadzić fundusze na zakup nowych środków trwałych po całkowitym zamortyzowaniu starych. Ojcem państwowego funduszu amortyzującego jest premier Wielkiej Brytanii w latach (1721-1742) Robert Walpole.”

Amortyzacja środków trwałych w ujęciu optymalizacyjnym jest formą zaliczania do kosztów uzyskania przychodów (a więc obniżających podstawę opodatkowania) wydatków poniesionych przy ich nabyciu.

Co może temu służyć – czyli jak można przyspieszyć amortyzację zwiększając przez to koszty podatkowe?

Amortyzacja jednorazowa
Polega na jednorazowym odpisie amortyzacyjnym od wartości początkowej środków trwałych zaliczonej do grupy 3-8 klasyfikacji środków trwałych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Maksymalna wysokości jednorazowego odpisu – równowartość kwoty 50 tys. Euro czyli 211 tys. zł w roku 2014.

Podstawa prawna:
art. 16k ust. 7-13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
art. 22k ust. 7-12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Kto może skorzystać?
Tzw. mały podatnik – w roku 2014 są to podatnicy, u których wartość przychodów brutto tj. wraz z podatkiem VAT za rok 2013 nie przekroczyła 1.200.000 Euro tj. 5.068.000 zł. Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą.

Uwaga
Metoda ta nie dotyczy samochodów osobowych.

O czym należy pamiętać?
Jednorazowy odpis traktowany jest jako pomoc de minimis dla przedsiębiorców. Górna granica pomocy to 200 tys. Euro jeden raz na dwa lata – wszystkie tytuły pomocy łączą się w jednym limicie.

Komentarz kancelarii
Optymalizacja podatkowa wynika z możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na zakup środków trwałych w przedziale od 3.500 zł do 211.000 zł (w roku 2014) i uzyskania tym samym 19% obniżki w podatku liniowym lub większej jeśli przedsiębiorca płaci podatni na zasadach ogólnych (oczywiście szczegóły należy omówić ze swoim doradcą podatkowym).
Obserwujemy niską świadomość przedsiębiorców w temacie, że jednorazowa amortyzacja ma zastosowanie w odniesieniu do środków trwałych nabywanych w leasingu kapitałowym, co może powodować jeszcze bardziej korzystne opodatkowanie.

Fiskus.Tychy. sp. z o.o.
(wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach)
ul. Barona 30/314
43-100 Tychy

NIP: 646-032-74-67
REGON: 270627882