Aktualności podatkowe

Jednorazowe transakcje powyżej 15.000 zł

Kancelaria Podatkowa „Fiskus” s.c. przypomina, że od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje znowelizowany artykuł 22 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który stanowi, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z działalnością gospodarczą musi następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15.000 zł (przy płatnościach w walutach obcych przelicznik na złote odbywa się według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji). Nie dostosowanie się do tego wymogu powoduje utratę prawa do rozliczenia takiej transakcji w kosztach podatkowych.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie zdefiniowała pojęcia jednorazowej wartości transakcji, dlatego biuro rachunkowe „Fiskus” prezentuje stanowisko Ministerstwa Rozwoju i Finansów zawarte w odpowiedzi na interpelację poselską nr 9279. Zgodnie w powyższą odpowiedzią „przez transakcję należy rozumieć taką czynność prawną, która zawierana jest w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą, w wykonywaniu której dokonywana jest co najmniej jedna płatność”. Przedmiotem transakcji może być zarówno nabycie towaru, jak i usług. Ogólnie można stwierdzić, że jednorazowa wartość transakcji oznacza ogólną wartość wierzytelności lub zobowiązań, określoną w umowie pomiędzy przedsiębiorcami.

W wypadku harmonogramu realizacji dostawy – jednorazowa wartość transakcji jest sumą wierzytelności z tytułu dostawy. W przypadku umów o stałe świadczenie usług – pojecie jednorazowej wartości transakcji odnosi się do poszczególnych okresów rozliczeniowych, za które przysługuje wynagrodzenie. Przy umowach leasingu – zdecyduje całkowita suma wierzytelności przysługująca leasingodawcy.

W razie wątpliwości można przedstawić zawarte umowy do oceny przez Doradców Podatkowych Kancelarii Podatkowej „Fiskus” s.c w Tychach.

Fiskus.Tychy. sp. z o.o.
(wcześniej „Fiskus” s.c. w Tychach)
ul. Barona 30/314
43-100 Tychy

NIP: 646-032-74-67
REGON: 270627882